កិច្ចសំភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយ Sophia the Robot

កិច្ចសំភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយ Sophia the Robot

កិច្ចសំភាសន៍ទាំងស្រុងរវាង Sophia the Robot និងលោកបណ្ឌិត ឆែម រឹទ្ធី រួមជាមួយនឹងលោក Nick Beresford ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ស្តីអំពី ការប្រែក្លាយផ្នែកឌីជីថលឆ្ពោះទៅកាន់ឧស្សាហកម្ម ៤.០។The full discussion between Sopia the Robot, UNDP Innovation Champion and Dr. Chhem Rethy, CDRI's Executive Director and Nick Beresford, UNDP Resident Representative during the 2019 Cambodia Outlook Conference on 'Digital Transformation towards Industry 4.0'[Video credit to Cambodia Development Resource Institute – CDRI]

បាន​បង្ហោះ​ដោយ CDRI នៅ ព្រហស្បតិ៍ 28 មីនា 2019