ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ច

សម្រាប់នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោកបណ្ឌិត ម៉ី កល្យាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន CDRI នឹងពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍» របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News Read More