រដ្ឋមន្ត្រីការងារស្នើវិទ្យាស្ថាន CDRI ជួយស្រាវជ្រាវរកយន្តការជំរុញឱ្យ

រដ្ឋមន្ត្រីការងារស្នើវិទ្យាស្ថាន CDRI ជួយស្រាវជ្រាវរកយន្តការជំរុញឱ្យវិស័យឯកជនងាកមកបើកគ្រឹះស្ថាន TVET ឱ្យបានច្រើន ខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងខ្លាំង Read More.